MVO-oplossingen voor woningcorporatie

Probleem: de onderlinge verwevenheid van een woningcorporatie en haar snel in fte’s gegroeid onderhoudsbedrijf maakte de bedrijfsvoering van de woningcorporatie financieel niet transparant en minder effectief.

Oplossing: advocaat Edgar Hennis organiseerde een aantal sessies met sleutelpersonen in het bedrijf, waardoor identificeerbaar werd waar precies de voetangels en klemmen zaten. In vervolg daarop konden wij concrete, werkbare oplossingen aanreiken op het gebied van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, interne communicatie en toezicht op directie- en management niveau. Ook op het gebied van de onderlinge contractuele verhoudingen (en daarbij geldende onderlinge aansprakelijkheden) van de woningcorporatie en haar onderhoudsbedrijf presenteerden wij nieuwe werkwijzen. En tenslotte op het gebied van arbeidspositie werknemers, verhouding tot OR en tot de geldende CAO. Zo stelden wij, naar aanleiding van de wens dat de bonusregeling meer individueel sturend zou zijn, het volgende voor: de ziektebonus heeft het ziekteverzuim omlaag gebracht en een gedragsverandering teweeggebracht. De ziektebonus moet nu vooral voorkómen dat werknemers van de woningcorporatie zich te makkelijk een dag ziek melden. Een passend middel hiertegen is het invoeren van wachtdagen. Het nadeel hiervan is dat ook eerlijke werknemers worden ‘gepakt’ en een korte ziekte soms wordt gerekt. De nadelige effecten kunnen in een algehele bonusregeling worden gecorrigeerd door werknemers te belonen voor loyaliteit – of juist niet.

Resultaat: de aangereikte oplossingen zijn alle overgenomen en geïmplementeerd bij de woningcorporatie. Er is sprake van significante verbetering op alle indicatoren.