Rechten, voorwaarden & privacybeleid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al uw opdrachten aan Edgar Hennis Advies en Advocatuur B.V. (hierna: de Vennootschap) en mede bedongen ten behoeve van de bestuurders, voor de Vennootschap werkzame personen en de netwerkpartners van de Vennootschap.

1. U mag rekenen op een advocaat die volle aandacht aan uw zaak besteedt, die steeds inventief naar oplossingen zoekt en die u een vriendelijke service biedt.

2. U heeft het recht op een advocaat die in staat is uw zaak bekwaam en met aandacht te behandelen volgens de hoogste beroepsstandaarden. Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw zaak, heeft u het recht de cliënt-advocaat relatie te beëindigen.

3. U heeft het recht op het onafhankelijke, professionele oordeel van uw advocaat en de afwezigheid van belangenverstrengeling.

4. U heeft het recht dat aan u een redelijk honorarium in rekening wordt gebracht en dat uw advocaat vanaf het begin uitlegt hoe het honorarium berekend wordt en wanneer het in rekening wordt gebracht.

5. U heeft het recht dat uw vragen voortvarend behandeld worden en dat u snel wordt teruggebeld.

6. U heeft het recht dat u op de hoogte wordt gehouden van de status van uw zaak en dat u kopieën krijgt van correspondentie en stukken.

7. U heeft het recht dat uw advocaat uw gerechtvaardigde belangen respecteert, inclusief de beslissing wel of niet te schikken in een zaak.

8. U heeft het recht dat alles wat u met uw advocaat bespreekt geheim blijft.

9. U heeft het recht dat uw advocaat handelt in overeenstemming met de Gedragsregels Advocatuur.

10. Uw opdrachten worden geacht uitsluitend aan de Vennootschap te zijn gegeven, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan de Vennootschap verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de voor de Vennootschap werkzame personen, de adviseurs, Stichting Beheer Derdengelden Edgar Hennis Advies en Advocatuur B.V. en de aandeelhouders van de Vennootschap.

11. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van netwerkpartners van de Vennootschap en/of andere door haar ingeschakelde derden. De Vennootschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die netwerk partners of derden namens u te aanvaarden.

12. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de Vennootschap, haar bestuurders, de voor de Vennootschap werkzame personen en de aan de Vennootschap verbonden personen is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Vennootschap wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in voorkomend geval voor rekening van de Vennootschap komt.

13. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop u met de schade en met de Vennootschap als daarvoor aansprakelijke persoon bekend bent geworden.

14. De door de Vennootschap te verzenden declaraties hebben een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

15. Op de rechtsverhouding tussen de Vennootschap en u is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de Vennootschap en een cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Privacybeleid

Wiens gegevens Edgar Hennis Advies & Advocatuur verwerkt

Edgar Hennis Advies & Advocatuur B.V. (hierna: de Vennootschap) verwerkt alleen de dossier- en persoonsgegevens van cliënten en van diegenen die bij haar dossiers betrokken zijn en/of raken (zoals: wederpartijen, getuigen, deskundigen, etcetera).

Rechtsgrond verwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van dossier- en persoonsgegevens door de Vennootschap is de opdrachtovereenkomst tussen de cliënt en de Vennootschap. Bij vervolgovereenkomsten zonder expliciete zelfstandige (her)bevestiging van de toepasselijke afspraken en voorwaarden gelden de voorwaarden en afspraken zoals gemaakt ten behoeve van het meest recente dossier waarin de opdracht en de daarop toepasselijke afspraken en voorwaarden wel expliciet bevestigd zijn.

Noodzaak verwerking

De verstrekking van dossier- en persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om van de diensten van de Vennootschap gebruik te kunnen maken.

Welke persoonsgegevens de Vennootschap verwerkt

De Vennootschap verwerkt van cliënten en hun opdrachtgevers alleen:

 • naam en contactgegevens (NAW, telefoonnummer, emailadres, faxnummer);
 • kopie van hun ID (paspoort of rijbewijs); en,
 • bij bedrijven: een recent uittreksel van hun KvK-registratie.

Van diegenen die bij dossiers van cliënten betrokken raken (zoals: wederpartijen, getuigen, deskundigen, etcetera) verwerkt de Vennootschap alleen:

 • naam en contactgegevens (NAW, telefoonnummer, emailadres, faxnummer).

Doeleinden

De Vennootschap verwerkt en gebruikt de bovenstaande persoonsgegevens enkel en alleen voor de volgende doeleinden:

 • ter vaststelling van de identiteit van de cliënten en hun eventuele opdrachtgevers;
 • teneinde de communicatie met cliënten, wederpartijen, etcetera mogelijk te maken;
 • ter voorkoming van tegenstrijdige belangen tussen de bij de Vennootschap al bekende cliënten en nieuwe cliënten.

De Vennootschap gebruikt deze persoonsgegevens dus niet voor economische en/of andersoortige profilering noch voor direct-marketing of andere commerciële doeleinden die geen verband houden met de inhoudelijke behandeling van het dossier.

Ook zullen deze persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, tenzij:

 • dat nodig is voor een goede behandeling van het dossier (bijvoorbeeld bij het inschakelen van een externe deskundige); of,
 • de Vennootschap wettelijk verplicht is gehoor te geven aan een verstrekkingsverzoek van een daartoe aangewezen instantie (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de Autoriteit Financiële Markten). Alsdan zal zo’n verstrekking in het dossier worden vastgelegd, en – voor zover wettelijk toegestaan – zo snel mogelijk aan de cliënt worden meegedeeld.

Opslagmethoden

Teneinde de cliënten van Vennootschap te laten profiteren van een zo hoog mogelijke digitale beveiliging tegen hackers, spammers, en spoofers enerzijds, en teneinde het risico op verlies van dossier- en persoonsgegevens zo klein mogelijk te houden anderzijds, vindt de opslag van dossier- en persoonsgegevens alsvolgt plaats:

 • op de iCloud van Apple Inc. (bezoekadres: 1 Infinite Loop, CupertinoCalifornië,Verenigde Staten) en is daar met de meest recente versie van TLS (Transport Layer Security protocol) versleuteld;
 • op de met FileVault 2 256-bit encryption versleutelde harde schijven in de desktops en laptops van de Vennootschap (bezoekadres: Julianalaan 37, Overveen); en/of,
 • een of meer veilig en volledig off-line opgeborgen non-encrypted backup-schijven die dienen als last resort back-up in worst case scenarios (oorlog, black-outs, etcetera) ter behoud van de toegang, veerkracht en beschikbaarheid van de diensten van de Vennootschap ten behoeve van de cliënten. Deze off-line last resort back-ups worden niet gebruikt in de dagelijkse praktijk, zullen het kantoor dus ook niet verlaten, en zijn daardoor niet fysiek noch digitaal, online noch offline, toegankelijk voor onbevoegden.

Vanwege de hoge encryptie en versleuteling van de hierboven genoemde iCloud en harde schijven, inclusief de internetconnecties daartussen, gebruikt de Vennootschap voor alle cliënten by default een volledig digitale dossiervoering zonder papieren back-up files.

Toestemming geven, intrekken, en weigeren tot verwerking persoonsgegevens

Cliënten van de Vennootschap geven met de toezending/afgifte van hun ID aan dat zij expliciet akkoord gaan met de verwerking van hun dossier- en persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid omschreven voor hun eerste en volgende dossiers.

Een tussentijdse intrekking of wijziging door een cliënt van de toestemming tot verwerking van dossier- en persoonsgegevens laat de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan deze intrekking of wijziging onverlet.

De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is:

Edgar Hennis Advies en Advocatuur B.V.

Julianalaan 37

2051 JL  Overveen

06-53731544

Opslagduur van uw persoonsgegevens

De opslagduur van dossier- en persoonsgegevens is binnen de Vennootschap gelijk aan de archiveringsduur van het dossier waarin deze dossier- en persoonsgegevens zijn opgenomen.

De archiveringsduur van een dossier, en daarmee dus de opslagduur van de persoonsgegevens daarin, bedraagt – conform de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde richtlijn ‘Archivering op het Advocatenkantoor’ – na de laatste materiële wijziging in het desbetreffende dossier minimaal 7 jaar en maximaal 20 jaar.

Zodra de archiveringsduur eindigt stelt de Vennootschap de cliënt c.q. de directe opdrachtgever binnen dat dossier daarvan op de hoogte via het bij de Vennootschap laatst bekende email- en/of kantoor- c.q. woonadres.

NB: een cliënt kan altijd vragen om voortijdige gehele of gedeeltelijke vernietiging van de door bij de Vennootschap opgeslagen dossier- en persoonsgegevens. Na het tekenen van de daarvoor vereiste documenten (waaronder mogelijkerwijs: de beëindiging van de opdrachtovereenkomst, het voldoen van eventuele nog openstaande facturen) zal de Vennootschap de dossier- en persoonsgegevens binnen vier weken vernietigen en deze vernietiging schriftelijk aan de cliënt bevestigen.

Beperking van het recht op schadevergoeding

Eventuele aansprakelijkheid van de Vennootschap voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een onrechtmatige verwerking van dossier- en/of persoonsgegevens is bij een contractuele aansprakelijkheid van de Vennootschap  – of haar (al dan niet voormalige) bestuurder(s) en haar (al dan niet voormalige) werknemers – beperkt tot het bedrag dat in dat geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd tezamen met het eigen risico dat in voorkomend geval voor rekening van de Vennootschap komt van de aansprakelijke persoon onder die desbetreffende verzekering.

Zie voor meer informatie over deze beperking van de aansprakelijkheid onder andere uw rechten en voorwaarden, te raadplegen via: https://edgarhennis.nl/rechten-en-voorwaarden

Recht op inzage van uw dossier- en persoonsgegevens

Cliënten hebben het recht op inzage in hun dossier- en persoonsgegevens. Verzoeken tot inzage kunnen op iedere gewenste manier bij de Vennootschap worden ingediend. Na ontvangst van een verzoek tot inzage zal de Vennootschap uiterlijk binnen drie weken de gevraagde inzage verschaffen.

Recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens

Cliënten hebben het recht op het conform de aantoonbare objectieve feiten rectificeren en/of aanvullen van hun dossier- en persoonsgegeven. Verzoeken tot rectificeren en/of aanvullen kunnen op iedere gewenste manier bij de Vennootschap worden ingediend en dienen vergezeld te gaan van de relevante bewijsstukken. Na ontvangst van een verzoek tot rectificeren en/of aanvullen inclusief alle daarvoor benodigde bewijsstukken zal de Vennootschap uiterlijk binnen acht weken de gevraagde rectificatie en/of aanvulling in de dossier- en/of persoonsgegevens doorvoeren. Na het doorvoeren van deze rectificatie en/of aanvulling zal de Vennootschap de cliënt een afschrift verstrekken van de dossier- en/of persoonsgegevens zoals deze na rectificatie en/of aanvulling luiden.

Recht op het doen wissen van uw dossier- en/of persoonsgegevens

Cliënten hebben het recht hun dossier- en/of persoonsgegevens tussentijds geheel of gedeeltelijk te doen verwijderen van de systemen van de Vennootschap. Zie voor meer informatie hiervoor onder ‘de opslagduur van uw persoonsgegevens’.

Klacht- en bezwaarrecht

Cliënten hebben te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en om bezwaar te maken tegen de verwerking door de Vennootschap van zijn of haar dossier- en/of persoonsgegevens.

Daarnaast of in plaats daarvan kunnen cliënten ook te allen tijde zonder kosten een klacht indienen bij de Vennootschap op grond van de klachtenprocedure die openstaat voor opdrachtgevers.

Overige informatie

De Vennootschap beschikt over een register datalekken conform het model van de Orde van Advocaten.

De Vennootschap hanteert het ‘Meldingsformulier Beveiligingsincident, waaronder een datalek’, conform het model van de Orde van Advocaten.

De Vennootschap beschikt over een protocol voor de melding van datalekken in overeenstemming met de Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens krachtens Verordening 2016/679.

De in dit document omschreven verwerking van de persoonsgegevens valt in ieder geval onder de volgende relevante wet- en regelgeving:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU verordening 2016/679 d.d. 27 april 2016) – vaak kortweg aangeduid als: de AVG;
 • de op 22 februari 2018 in werking getreden Herijkte Gedragsregels Advocatuur;
 • de inhoud van de tussen de cliënt en de Vennootschap overeengekomen opdrachtovereenkomst en de daarvan deel uitmakende;
 • uw rechten en voorwaarden, te raadplegen via:https://edgarhennis.nl/rechten-en-voorwaarden.

Daarnaast zijn ook nog de volgende aanvullende voorwaarden, regels, en afspraken van toepassing:

 • Op de iCloud van Apple zijn de opgeslagen dossier- en persoonsgegevens onderworpen aan de volgende voorwaarden en regels van Apple:                                   – https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/nl/terms.html
  – voor aanvullende vragen kunt u desgewenst contact opnemen met Apple via: https://www.apple.com/nl/privacy/contact/

 

Klachtenregeling

Het kantoor beschikt over een klachtenregeling die u hier kunt downloaden en die op verzoek wordt toegezonden.